WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSPON

W związku z Uchwałą nr  01/05/2024 Zarządu RSPON z dnia 17 maja 2024r. na podstawie § 21 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RSPON na dzień 20 czerwca 2024r. w sali nr 205 (II piętro) przy al. J. Piłsudskiego 31  w Rzeszowie, według poniższej propozycji porządku obrad.

Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w I-szym terminie o godz. 16:30 lub w razie braku kworum  w II-gim terminie o godz. 17:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON
 5. Wybór Komisji:

–        Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej
 2. Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2023r do czerwiec 2024r
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2023r do czerwiec 2024r
 4. Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2023 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej RSPON.
 5. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – czerwiec 2023r do czerwiec 2024r,

– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – czerwiec 2023r do czerwiec 2024r,

– przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2023,

– przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2023 na cele statutowe oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych,

–  udzielenia absolutorium zarządowi RSPON za okres czerwiec 2023r do czerwiec 2024r

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjno -Wnioskowej w zakresie złożonych wniosków.
 2. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.
 3. Zakończenie obrad.