SZKOLENIE – Skutki prawne i faktyczne dla właścicieli nieruchomości-działek po zmianach w zakresie planowania przestrzennego w gminie

TERMIN SZKOLENIA: 14.06.2024r

MIEJSCE: sala nr 205, ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie

Godz: 10:00 – 14:00

 

ZARYS PROGRAMOWY:

Skutki prawne i faktyczne dla właścicieli nieruchomości-działek po zmianach w zakresie planowania przestrzennego w gminie

 

 

  1. Akt prawny regulujący kwestie planowania przestrzennego w gminie; ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zmiany polegające na uchyleniu studium kierunków i uwarunkowań rozwoju gminy i wprowadzeniu w ich miejsce planów ogólnych przeznaczenia i planów szczegółowych lokalizacji obiektów budowlanych.
  2. Znaczenie prawne i faktyczne wprowadzanych zmian w planowaniu przestrzennym dla jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów, właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości.
  3. Tryb i sposób uchwalania oraz zmiany nowych rodzajów planów przestrzennych dla obszaru gminy lub jej części w planowanych zmianach przepisów.
  4. Udział mieszkańców gminy w uchwalaniu nowych planów oraz sposób i tryb wnoszenia wniosków/uwag o zmianę planu.
  5. Możliwość zaskarżenia postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako aktu prawa miejscowego do sądu administracyjnego.
  6. Decyzja o warunkach zabudowy celu publicznego i komercyjnego – instytucje szczególne, przewidziane w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nowe regulacje związane z wuzetkami, ograniczenie możliwości ich wydawania, zasada zgodności wz z planem ogólnym, obszary uzupełniające zabudowę.
  7. Wprowadzenie minimum normatywnego dla usług publicznych dla obszarów miejskich jako koniecznej zabudowy dla rozwoju miast i gmin.
  8. Terminy wejścia w życie ogłoszonych zmian i obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie – konkluzje ze szkolenia.

Autor:

                                                                                                               Adam Kudyk

 

Cele; wskazanie celów nowelizacji przepisów związanych z planowaniem przestrzennym i skutków wprowadzenia dla gmin proponowanych zmian w zakresie gospodarki przestrzennej oraz finansowej, odejście od uchwalania studium, plan ogólny, plany miejscowe, nowe zasady dotyczące decyzji wz, standardy urbanistyczne i wiele innych zmian wprowadzonych przez nowelę ustawy.

 

Osoby; pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za politykę przestrzenną i planowanie, osoby wydające decyzje o warunkach zabudowy, opiniujące plany i decyzje oraz pracownicy urzędów wojewódzkich nadzorujący akty prawa miejscowego wydawane przez jednostki samorządy terytorialnego., zarządcy nieruchomości, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe.