WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSPON 2022r

 WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

W związku z Uchwałą nr  01/05/2022 Zarządu RSPON z dnia 20 maja 2022r. na podstawie § 21 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RSPON na dzień 23 czerwca 2022r. w Sali Szkoleniowej Banku Pekao SA w Rzeszowie, ul. Solarza 13a, według poniższej propozycji porządku obrad.

Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w I-szym terminie o godz. 15:00 lub w razie braku kworum  w II-gim terminie o godz. 15:30.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad

2.        Wybór Prezydium Zebrania

3.        Przyjęcie porządku obrad

4.        Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON

5.        Wybór Komisji:

-        Mandatowo - Skrutacyjno – Wnioskowej

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej

 7. Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2021r do czerwiec 2022r

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2021r do czerwiec 2022r

9.  Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2021 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej RSPON w roku 2022.

10. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – czerwiec 2021r do czerwiec 2022r,

- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – czerwiec 2021r do czerwiec 2022r,

- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2021,

- przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2021 na cele statutowe oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych,

-  udzielenia absolutorium zarządowi RSPON za okres czerwiec 2021r do czerwiec 2022r

12.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjno -Wnioskowej w zakresie złożonych wniosków.

13. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.

14.  Zakończenie obrad.

 

Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres 24.06.2021r do 23.06.2022r

Zarząd RSPON działał w następującym składzie:

Anna Bartoszek-Kuźniar - Prezes Zarządu
Stanisław Pogoda – W-ce prezes
Łukasz Ślusarczyk  – Członek Zarządu

Nadzór nad całością prac, funkcjonowaniem biura RSPON, funkcje skarbnika sprawowała Anna Bartoszek-Kuźniar z pomocą pozostałych członków Zarządu, na podstawie umowy o współpracy z RSPON. RSPON dysponuje wynajętym lokalem, gdzie urzędował Zarząd. Siedziba stowarzyszenia mieści się w wynajętym lokalu przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie. Ponadto obsługę księgową RSPON na podstawie odrębnej umowy wykonywała firma księgowo-doradcza „Rachmistrz” z Rzeszowa.
Główne zadania Zarządu RSPON.
•    Chęć pozyskania członków do RSPON
•    Chęć organizacji szkoleń dla obecnych pośredników i zarządców nieruchomości
•    Przygotowanie do zorganizowania i przeprowadzenie XV, XVI i XVII edycji kursu na pośrednika i/lub zarządcę
W okresie od VI.21r do VI.2022r, Zarząd zbierał się średnio raz na miesiąc, wiele spraw załatwiana była bezpośrednio na tzw. telefon . Zarządy odbywały się w dniach: 27.08.2021; 30.09.2021; 29.10.2021; 30.11.2021; 30.12.2021; 28.01.2022; 28.02.2022; 25.03.2022; 22.04.2022; 20.05.2022; 17.06.2022 z uwagi na ograniczenia i pandemie Covid 19 większość spotkań odbywała się online, dwa spotkania odbyły się stacjonarnie.
Osiągnięcia Zarządu RSPON:
W analizowanym okresie RSPON przeprowadziła cztery szkolenia:
1.    29.09.2021r – „Ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika – najczęściej popełniane błędy przez pośredników
2.    13.01.2022r – „Jak prawidłowo formułować umowy przedwstępne i rezerwacyjne”
3.    31.03.2022r – „Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zakres, treść i forma umowy pośrednictwa”
4.    27.04.2022r – „Nabywanie nieruchomości i zawieranie umów najmu nieruchomości przez cudzoziemców na terenie RP”

W analizowanym okresie odbyło się trzy edycje kursu na Pośrednika i Zarządcę Nieruchomości.
1.    17.07.2021r-26.09.2021r;
2.    23.10.2021r-19.12.2021r;
3.    05.03.2022r-22.05.2022r;

Trwa rekrutacja na XVIII edycje kursu, przewidywany termin rozpoczęcia to przełom września i października 2022r.
Zarząd na bieżąco współpracuje z PFRN, NA BIEŻACO PŁACIMY SKŁADKI 6ZŁ/M-C od każdego członka,  NIE MA RSPON ŻADNYCH ZALEGŁOŚCI

Pozyskiwanie nowych członków
Na dzień dzisiejszy liczba członków zwyczajnych wynosi 30 osób. Zarząd starał się, aby cały czas utrzymać tendencje rozwojowe, rozumiejąc jak trudno było działać z zyskiem w naszym zawodzie.


Z RSPON w okresie sprawozdawczym nikt nie zrezygnował.

Integracja środowiska
Biuro RSPON stara się na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach środowiskowych i krajowych. Nasza strona internetowa była na tyle ile było to możliwe żywa i aktualna.

Zarząd odczuwa ciągle małe zaangażowanie członków do pracy na rzecz RSPON., Znaczna część osób na bieżąco reguluje składki, mimo to jest grupa osób która mimo wezwań i próśb zalega z opłatami.
Podsumowanie
Zarządowi RSPON wypada działać w bardzo trudnym okresie.
Zarząd RSPON jako organizacja zawodowa pośredników i zarządców nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie zaniedbał spraw członkowskich i lokalnych. RSPON jest w dobrej kondycji finansowej. Wierzymy w dalszy sukces kursu pośrednika i zarządcy nieruchomości, co pozwoli nam zgromadzić większe oszczędności na przyszłość.
Na zakończenie Zarząd RSPON wyraża podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju RSPON i w jakikolwiek sposób sprzyjali Zarządowi

PODJĘTO UCHWAŁY.
1 - Przyjecie sprawozdania Zarządu z działalnosci w okresie 06.2021r do 23.06.2022r
2 - przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 06.2021r do 23.06.2022r
3 - Przyjęto bilans i rachunek wyników za 2021r
4 - Postanowiono przeznaczyć zysk z roku 2021 na cele statutowe oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych
.5 - WALNE ZEBRANIE PODFJEŁO UCHWAŁE O PODWYŻSZENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ Z 20ZŁ/M-C NA 30ZŁ /M-C z uwagi na podwyżkę składek, które Stowarzyszenie odprowadza od każdego członka do PFRN.

W imieniu Zarządu RSPON

Prezez

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 982