Jak przystąpić do MLS...

 

Jak przystąpić do Systemu MLS?
 
 
 

W Systemie MLS Nieruchomości mogą działać wszystkie agencje nieruchomości. Abyś Ty rozpoczął współpracę z innymi pośrednikami w systemie musisz:

 

  1. Zgłoś akces do systemu MLS w Stowarzyszeniu
Aby agencja nieruchomości mogła być członkiem Systemu MLS osoby upoważnione do reprezentowania agencji muszą zgłosić chęć przystąpienia do systemu do stowarzyszenia, zarejestrować się na stronie www.mls.rspon.pl/ oraz podpisać z operatorem systemu MLS umowę o dostęp.
 
  1. Zgłoś osoby
W biurze stowarzyszenia, należy zgłosić wszystkie osoby (włącznie ze sobą), które upoważnia do korzystania z systemu w ramach agencji. Poniżej znajduje się plik do pobrania "deklaracja przystapienia do MLS (skladac w siedzibie RSPON).pdf" którą należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia.
 
  1. Zarejestruj agencję na stronie www w celu uzyskania loginu i hasła dla agencji (zwanymi też uprawnieniami właściciela biura nieruchomości).
Aby móc logować się do systemu musisz stworzyć swój login i hasło
 
Dane pochodzące z formularza zostaną niezwłocznie przesłane do stowarzyszenia, które porówna wprowadzone dane z danymi z umowy o dostęp. Następnie stowarzyszenie uaktywni Twoje uprawnienia „właściciela biura nieruchomości”, o czym zostaniesz powiadomiony e-mailem.
Dzięki uprawnieniom właściciela biura nieruchomości będziesz mógł zarządzać pracownikami zgłoszonymi przez Ciebie do systemu. Możesz przydzielać pracownikom oferty uprzednio wprowadzone przez innego pracownika.
 
  1. Zarejestruj osoby (siebie i pracowników) na stronie www w celu uzyskania loginów i haseł dla osób
Zarejestrowanie osób należy dokonać po uzyskaniu loginu i hasła właściciela nieruchomości po zalogowaniu.
 
Dane pochodzące z formularza zostaną niezwłocznie przesłane do stowarzyszenia, które porówna wprowadzone dane z dokumentem zgłoszenia osoby. Następnie stowarzyszenie uaktywni uprawnienia „pośrednika w obrocie nieruchomościami” lub „osoby działającej pod nadzorem”, o czym zostaniesz powiadomiony e-mailem.
Dzięki uprawnieniom agenta nieruchomości będziesz mógł Możesz dodawać, archiwizować, zapisywać i usuwać oferty oraz korzystać z danych transakcji archiwalnych przydatnych do ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, prezentować oferty innych agencji i wykonywać wydruki z logo Twojej firmy oraz będziesz miał dostęp do wielu innych funkcji ułatwiających sprzedaż nieruchomości.
 
  1. Zarejestruj osoby (siebie i pracowników) na stronie www w celu uzyskania loginów i haseł dla osób
 Po zarejestrowaniu się w systemie i weryfikacji danych podanych na zgłoszeniu RSPON uaktywni konto użytkownika MLS tak aby było możliwe wprowadzanie i pobieranie ofert. Następnie z nowym użytkownikiem skontaktuje się operator celem podpisania umowy o dostęp do systemu MLS. Niezbędne będzie należy przedstawienie stosownych dokumentów, tj.:
1.      Aktualny wypis z rejestru sądowego (KRS lub RHB) lub aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej*.
2.      Decyzję o przyznaniu numeru REGON*.
3.      Decyzję o przyznaniu NIP*.
4.      Licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami*.
5.      Dokument potwierdzający tożsamość.
 

* Kopie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez Dyrektora Biura stowarzyszenia, po uprzednim okazaniu oryginału.

 

Umowę w imieniu Agencji Nieruchomości mogą podpisać tylko osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z ich uprawnieniami potwierdzonymi aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym odpisem z rejestru handlowego. Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS może być podpisana także przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem.
 
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 27548