Kim jesteśmy...


Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 

 
 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami powstało 25 maja 1995 roku. Członkami założycielami byli właściciele biur pośrednictwa głównie z Rzeszowa; m.in. Pani Halina Szkrawan z biura “OMEGA”, Bogusław Ślusarczyk “MAKLER”, Janusz Sadowski “KRAMM”, Piotr Biegocki “DOM”, Waldemar Bernacki “BROKER”, Zbigniew Prawelski “PRAWELSKI”, Witold Szymański “VIVA”.

Pierwsze spotkania odbywały się w gościnnych lokalach kancelarii notarialnej Pani Teresy Panek-Wiśniowskiej przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. Stowarzyszenie powstało w sytuacji rodzącego się do życia nowego zawodu - pośrednika w obrocie nieruchomościami. Powstaniu RSPON przyświecały szczytne cele jak: podniesienie poziomu świadczonych usług, współpraca, etyczne zachowanie, zwrócenie uwagi opini publicznej na nasz zawód, ujednolicenie pewnych zachowań w obsłudze klientów, włączenie się do ogólnopolskiego ruchu zawodowego poprzez współpracę z Polską Federacją Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Początkowo stowarzyszenie liczyło 15 członków. Opracowano statut, regulaminy wewnętrzne, a 28 grudnia 1995 roku zarejestrowano Rzeszowskie SPON w Sądzie.

Pierwszym prezesem została wybrana Halina Szkrawan. Większość członków czynnie uczestniczyła w życiu stowarzyszenia. Raz w miesiącu odbywały się spotkania, na których żywo dyskutowano o wszystkich ważnych sprawach. Jednym z przełomowych momentów dla Rzeszowskiego SPON było nawiązanie w dniu 28 marca 1996 roku współpracy z I Oddziałem Banku PKO BP w Rzeszowie. Szczególnie duże zasługi dla stowarzyszenia ma Pani dyr. Maria Lenar, która potrafiła zebrać wokół banku większość liczących się agencji pośrednictwa. Od tej chwili PKO BP nie tylko w Rzeszowie, ale i całym regionie podkarpacia jest głównym partnerem pośredników przy obsłudze kredytów mieszkaniowych. Jest też głównym sponsorem naszych imprez i spotkań. Te działania I oddziału PKO BP w Rzeszowie zostały potwierdzone umowami o współpracy, wspólnymi szkoleniami, wymianą doświadczeń. Każdy z pośredników został przeszkolony na okoliczność badania zdolności kredytowej naszych klientów, wypełniania wniosków kredytowych itp. Ścisła współpraca z PKO BP zaowocowała w pozyskiwaniu środków finansowych na szkolenia oraz ułatwiła poszerzenie bazy członkowskiej.

W roku 1996 RSPON została przyjęta w poczet członków Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Warszawie. Nasi członkowie weszli w skład komisji problemowych i brali czynny udział w ich pracach. Wraz z opracowaniem Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wprowadzeniem do niej zapisów dotyczących pośrednictwa, nasi członkowie od roku 1997 wchodzą w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Od roku 1997 RSPON organizuje kursy specjalistyczne na pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 18 marca 1999 roku Prezesa Zarządu RSPON został wybrany Zbigniew Prawelski. Dla rzeszowskiego SPON był to rok przełomowy. Przede wszystkim udało się poszerzyć naszą bazę członkowską. Do Stowarzyszenia przystąpiło kilkanaście nowych agencji. Dokonała się wymiana zarówno ilościowa jak i jakościowa.

W październiku 1999 roku odbyło się pierwsze postępowanie kwalifikacyjne w Rzeszowie. Licencje w roku 1999 uzyskało 11 członków RSPON. Ilość RSPON z 16 w roku 1998, wzrosła do 38 w roku 1999. Do RSPON należało w Rzeszowie ok. 90% liczących się na rynku pośredników. W związku z trwającym ożywieniem gospodarczym na rynku przybywało nowych agencji pośrednictwa. Ustawicznie co miesiąc odbywały się spotkania wszystkich członków RSPON; był bliski kontakt pomiędzy członkami. Dzięki wysiłkom środowiska zdecydowana większość członków już w roku 2000 posiadała licencje zawodowe.

Z małego ośrodka, Rzeszowskie SPON wyrosło na prężną organizację mającą na swoim koncie wiele sukcesów, a przede wszystkim broniącą interesów pośredników i aktywną siłą uczestniczącą w kształtowaniu rynku nieruchomości. Na podkarpaciu agencje z RSPON zdominowały obsługę transakcji nieruchomości, szczególnie mieszkań i domów.

Zaproszenie na I Bal Pośrednika 17 lutego 2001 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przyjęli i uczestniczyli: V-ce Prezes UMiRM, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dyrektorzy Banków, Prezydent PFRN.

Dalszym potwierdzeniem i uznaniem zasług RSPON był wybór Prezesa Zbigniewa Prawelskiego na V-ce Prezydenta PFRN na kadencję 2001-2003. W roku 2001 Prezesem RSPON został Marek Kusztejko, który kontynuował dobre tradycje i dzięki zaangażowaniu jego oraz grupy członków w roku 2003 RSPON było organizatorem IX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 
Kongres, który obywał się nad Soliną w ośrodku na Jaworze był według ogólnej opinii bardzo udany co dodatkowo podniosło prestiż RSPON. Od 2005 roku, funkcję Prezesa objął ponownie Zbigniew Prawelski. Zarząd RSPON w latach 2005-2007 działał bardzo energicznie. W tym czasie powstał przy RSPON profesjonalny system wymiany ofert MLS oparty o umowy pośrednictwa na wyłączność. W okresie tym stowarzyszenie rozwinęło system szkoleń ustawicznych oraz przeprowadziło kursy specjalistyczne dla kandydatów na pośredników. Tym sposobem RSPON była nie tylko organizacją zawodową ale również znaną instytucją szkoleniową. W ciągu kilku lat ilość pośredników na Podkarpaciu podwoiła się a większość pośredników mogła spełnić ustawowy wymóg kształcenia ustawicznego w zawodzie. Wzrost znaczenia RSPON, jego niezależność finansowa była jednak przyczyną nieporozumień wewnętrznych, które narastały i w konsekwencji doprowadziły do rozłamu w stowarzyszeniu. Część pośredników z RSPON postanowiła założyć własne stowarzyszenie. Rozłam w RSPON stał się faktem, który miał wpływ na dalszy rozwój RSPON. Od roku 2007 nastąpiły zmiany w Zarządzie RSPON w którym pozostał jedynie Zbigniew Prawelski, ponownie wybrany prezesem na kadencję 2007-2009Do Zarządu zostali wybrani młodzi pośrednicy, którzy dopiero zaczynali działać na rynku nieruchomości. RSPON wolna od wewnętrznych sporów w krótkim czasie dokonała wielu pozytywnych zmian na terenie Podkarpacia i nie tylko. Rozwinęła współpracę z Wyższą Szkołą Prawną i Administracji w Rzeszowie przy szkoleniu przyszłych kadr do zawodu. Nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Ministerstwem Infrastruktury. W ścisłej współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomości i innymi pokrewnymi stowarzyszeniami został opracowany program grupowych praktyk zawodowych i metologia szkoleń. Rozwinięto stowarzyszeniowy system wymiany ofert MLS, wolny od nacisków grupowych, który zaczyna w sposób naturalny przyciągnąć klientów do zgłaszania swoich nieruchomości do agencji RSPON. Członkowie RSPON zasiadają we wszystkich ważnych organach PFRN oraz wchodzą w skład komisji ministerialnych. Te wszystkie działania przyczyniły się do docenienia naszych członków. W roku 2007 Witold Szymański z Krosna, nestor naszego zawodu został nagrodzony „złotą odznaką PFRN”, najwyższym wyróżnieniem dla pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wcześniej w roku 2006 podobne wyróżnienie otrzymał Zbigniew Prawelski. To wszystko składa się na obraz Rzeszowskiego SPON, które w lipcu roku 2008 już jako stowarzyszenie duże liczyło 74 członków. Do końca kadencji następuje niespotykany w historii wzrost ilości członków. W wyniku wyborów, w czerwcu 2009 roku Prezesem Zarządu zostaje Anna Bartoszek – Kuźniar, która wraz z innymi młodymi i energicznymi pośrednikami jak Marek Biegocki, Tomasz Szlosek i Alina Obara przewodzi stowarzyszeniem. Do RSPON przystępują nowi członkowie. Na koniec września 2009 roku do RSPON należy już 122 osoby.

 
W roku 2010 RSPON obchodziło XV- lecie powstania. Uroczyste obchody odbyły się w folwarku „Cyziówka”, uroczym miejscu niedaleko Sędziszowa Małopolskiego. XV- lecie RSPON było okazją do podkreślenia dotychczasowego dorobku i spotkania w gronie przyjaciół i sympatyków. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz i instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem. W roku 2010 RSPON nadal się rozwija, podejmując wielorakie działania w celu integracji środowiska pośredników. Szczególny nacisk kładzie na edukację pośredników i dba o szeroki dostęp do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jednocześnie RSPON włącza się w na rzecz utrzymania licencji zawodowych pośrednika i zarządcy nieruchomości. W imię haseł propagandowych niektóre partie usiłują całkowicie znieść wymog licencji do wykonywania tych zawodów. W rezultacie skomasowanych i różnorodnych działań całego środowiska w roku 2010 udało się obronić dotychczasowe rozwiązania. Pod koniec roku 2010 Stowarzyszenie przystępuje do budowy pierwszego poratlu dla pośredników w obrocie nieruchomościami pod nazwą Fagora.pl i ma swój wkład w jego szybki rozwój. Za wkład w rozwój rynku nieruchomości Rzeszowskie SPON zosatało wyróżnione przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
 
W roku 2011 nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu RSPON. Ponownie funkcję tą od czerwca sprawuje Pan Zbigniew Prawelski. Nastąpiła także zmiana we władzach RSPON. Nie ulega zmianom kierunek działań Rzeszowskiego SPON. W 2011 roku Stowarzyszenie nadal szybko się rozwija. Wzrasta baza członków a liczba członków przekracza 130. Następuje wymiana osób. Część z nich z uwagi na dużą konkurencję na rynku rezygnuje. Jednak więcej członków przystępuje do RSPON. Rozwija się znacznie działalność informacyjna i szkoleniowa. Coraz lepiej działa Biuro Stowarzyszenia a  nasza strona internetowa cieszy się dużą oglądalnością. Szkolenia organizowane przez RSPON przyciągają wiele osób również spoza Stowarzyszenia. Ważnym wycinkiem działalności Rzeszowskiego SPON są również praktyki zawodowe dla pośredników i zarządców nieruchomości. W 2011 roku organizowana jest już V Edycja Warsztatów Zawodowych. Tym samym RSPON stało się jedynym podmiotem dydaktycznym na Podkarpaciu prowadzącym Warsztaty Zawodowe czyli praktyki w formach grupowych. Z tej formy skorzystało już ponad 140 kandydatów w większości wykonujących już zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.   
 
      
                                                                                                                                  

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 27553