Członkostwo w RSPON

Zostań członkiem RSPON

Zasady przyjęcia w poczet członków reguluje statut RSPON.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

*     zwyczajnych

*   wspierających

*      honorowych

                          Członkiem zwyczajnym RSPON

może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, trudniąca się zawodowo wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i/ lub zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z obowiązującym prawem, nie karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.

Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego.

b. korzystania z urządzeń, systemów informatycznych, banku informacji, wydawnictw i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie :

c. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, składania wniosków, propozycji uchwał:

d. uczestniczenia w pracach komisji, grup roboczych – stałych i okresowych :

e. uczestniczenia we wszystkich imprezach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie :

f. używania znaku Stowarzyszenia.:

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia

b. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i obowiązkowego udziału w zebraniach

c. przestrzegania przepisów prawa, Kodeksu etyki zawodowej

d. bieżącej współpracy ze Stowarzyszeniem w zakresie funkcjonowania systemu wymiany ofert

e. terminowego opłacania składek członkowskich i innych ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

f. wspierania Stowarzyszenia w osiąganiu celów statutowych

g. poszanowania praw Zamawiającego

h.  wykonać kary i zalecenia orzeczone przez Sąd Koleżeński.

i. uczestniczyć w szkoleniach edukacyjnych, kursach, seminariach

j. propagować idee i cele Stowarzyszenia

 Członkiem wspierającym RSPON

może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 Członkostwo honorowe RSPON

Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich. Członkostwa honorowego może pozbawić tylko Walne Zebranie.