WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSPON
Niedziela 26.03.2023

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
W związku z Uchwałą nr  01/08/2020 Zarządu RSPON z dnia             14 sierpnia 2020r. na podstawie § 21 Statutu RSPONzwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RSPON na dzień 18 września 2020r. w Sali Szkoleniowej Banku Pekao SA w Rzeszowie, ul. Solarza 13a, według poniższej propozycji porządku obrad.
Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w I-szym terminie o godz. 16:00 lub w razie braku kworum  w II-gim terminie o godz. 16:30.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON
  5. Wybór Komisji:
-        Mandatowo - Skrutacyjno – Wnioskowej
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej
 7. Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2019r do wrzesień 2020r
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2019r do wrzesień 2020r
9.  Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2019 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej RSPON               w roku 2020.
10. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – czerwiec 2019r do wrzesień 2020r ,
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – czerwiec 2019r do wrzesień 2020r ,
- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2019,
- przeznaczenie straty z roku 2019 na zwiększenie kosztów statutowych następnego roku obrotowego
- udzielenia absolutorium zarządowi RSPON za okres czerwiec 2019r do wrzesień 2020r
12.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjno -Wnioskowej               w zakresie złożonych wniosków.
13.Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.
14.  Zakończenie obrad.
Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji w RSPON.
Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczym.
 
 
Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu poprzez e-mail: biuro@rspon.pl  DO DNIA 14 września 2020R

    

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38236