WALNE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSPON
Niedziela 26.03.2023

 WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
Rzeszów 27 czerwca 2019 r.
W związku z Uchwałą nr  01/05/2019 Zarządu RSPON z dnia 24 maja 2019r. na podstawie § 21 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RSPON na dzień 27 czerwca 2019r. w Sali Szkoleniowej Banku Pekao SA w Rzeszowie, ul. Solarza 13a, według poniższej propozycji porządku obrad.
Na podstawie §32 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję            w I-szym terminie o godz. 16:00 lub w razie braku kworum w II-gim terminie o godz. 16:30.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Wybór Prezydium Zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON.
5.   Wybór Komisji
-        Mandatowo -“ Skrutacyjnej
-        Wnioskowej
6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7.   Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r.
8.   Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2018 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej              w roku 2019.
9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r.
12.              Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.
13.              Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r.
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r.
- udzielenia absolutorium Zarządowi RSPON za okres – grudzień 2017r. do czerwiec 2019r.
 
- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2018,
 
- przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2018 na cele statutowe oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 
- wybór nowych władz RSPON
14.              Wybór nowych władz RSPON na kadencję 2019-2021
ZARZĄD:
-         Prezes Zarządu
-         Wiceprezes Zarządu
-         Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA:
-         Przewodniczący
-         Sekretarz
-         Członek
19.              Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20.              Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.
21.              Zakończenie obrad.
 
Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ                         w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji                   w RSPON.
Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.
 
Rzeszów, dn. 24 MAJA 2019 r.
 
Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu poprzez e-mail: biuro@rspon.pl DO DNIA 25 CZERWCA 2019R
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38150