WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSPON
Niedziela 26.03.2023

 

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW
RZESZOWSKIEGO STOWARZESZENIA POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
Rzeszów 22 czerwca 2018r
W związku z Uchwałą nr  01/05/2018 Zarządu RSPON z dnia 18 maja 2018r. na podstawie § 21 Statutu RSPONzwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RSPON na dzień 22 czerwca 2018r. w Sali Szkoleniowej Banku Pekao SA w Rzeszowie, ul. Solarza 13a, według poniższej propozycji porządku obrad.
Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w I-szym terminie o godz. 16:00 lub w razie braku kworum w II-gim terminie o godz. 16:30.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Wybór Prezydium Zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON.
5.   Wybór Komisji:
-        Mandatowo - Skrutacyjno - Wnioskowej
6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno - Wnioskowej.
7.   Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres styczeń 2018r do czerwiec 2018r
8.   Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2017 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej RSPON w roku 2018.
9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres styczeń 2018r do czerwiec 2018r
12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – styczeń 2018r do czerwiec 2018r,
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – styczeń 2018r do czerwiec 2018r,
- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2017,
- przeznaczenie straty z roku 2017 na zwiększenie kosztów statutowych następnego roku obrotowego
19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjno -Wnioskowej w zakresie złożonych wniosków.
20. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.
21. Zakończenie obrad.
Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji w RSPON.
Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczym.
 
Rzeszów, dn. 18 MAJA 2018 r.
 
Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu poprzez e-mail: biuro@rspon.pl  DO DNIA 20 CZERWCA 2018R
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38173