WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Niedziela 26.03.2023

 WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

RZESZOWSKIEGO STOWARZSZENIA POŚREDNIKÓW

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Rzeszów 29 czerwca 2017 r.

W związku z Uchwałą nr  01/05/2016 Zarządu RSPON z dnia 26 maja 2017r. na podstawie § 21 ust. 2 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RSPON na dzień 29 czerwca 2016r. w Sali Szkoleniowej Banku Pekao SA w Rzeszowie, ul. Solarza 13a, według poniższej propozycji porządku obrad.

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję            w I-szym terminie o godz. 17:00 lub w razie braku kworum w II-gim terminie o godz. 17:30.

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Wybór Prezydium Zebrania.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON.

5.   Wybór Komisji

-        Mandatowo -Skrutacyjnej

-        Wnioskowej

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

7.   Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2016r.  do czerwiec 2017r.

8.   Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2016 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej              w roku 2017.

9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2016r.  do czerwiec 2017r.

12.              Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.

13.              Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – czerwiec 2016r.  do czerwiec 2017r.

- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – czerwiec 2016r.  do czerwiec 2017r.

- udzielenia absolutorium Zarządowi RSPON za okres – czerwiec 2016r.  do czerwiec 2017r.

 

- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2016,

 

- przeznaczenie straty z roku 2016 na zwiększenie kosztów statutowych następnego roku obrotowego

 

- wybór nowych władz RSPON

14.              Wybór nowych władz RSPON na kadencję 2017-2019

ZARZĄD:

-         Prezes Zarządu

-         Wiceprezes Zarządu

-         Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

-         Przewodniczący

-         Sekretarz

-         Członek

19.              Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

20.              Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.

21.              Zakończenie obrad.

 

Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ                         w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji                   w RSPON.

Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.

 

Rzeszów, dn. 26 MAJA 2017 r.

 

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu poprzez e-mail: biuro@rspon.pl DO DNIA 26 CZERWCA 2017R

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38284