I jeszcze słowo o lasach
Niedziela 26.03.2023

 I jeszcze słowo o lasach...

 
W środowisku mówiło się dużo o ustawie, która wstrzyma i sparaliżuje obrót gruntami rolnymi. W całej dyskusji i ferworze, prawie zupełnie po cichu, 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach. Przepisy w niej zawarte do tej pory mniej lub bardziej interesowały rynek obrotu nieruchomościami. Obecnie bez znajomości tej ustawy ani rusz.W zasadzie cała kwintesencja skutków nowych przepisów i ich wpływ na obrót nieruchomościami została ujęta w znowelizowanym rozdziale 6a omawianej ustawy. Rozdział jest zatytułowany Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych. Został on wzbogacony o nowe zapisy art 37a i dalszymi literkami.

 
 
Art 37a mówi, że w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:
 
1.     oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub 
2.     przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub 
3.     o którym mowa w art. 3 (pojęcie lasu) objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. 
W każdej sytuacji, w której w ewidencji gruntów i budynków znajduję się oznaczenie Ls będzie występowała konieczność zwrócenia się do właściwego terenowo nadleśniczego z zapytaniem o to, czy korzysta z prawa pierwokupu. Na wyrażenie swojego stanowiska Nadleśniczy ma 1 miesiąc.

Ciekawym zagadnieniem jest również procedura wyrażania ewentualnej chęci nabycia. Notariusz ma obowiązek zawiadomić właściwego terenowo nadleśniczego. Ten natomiast w ciągu 10 dni ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Dyrektora Generalnego LP, ale za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.
 

Dyrektor Generalny wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, pisemną zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest podstawą do złożenia odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem sporządzającym poprzednią umowę. Inną zupełnie sprawą jest możliwość w niektórych przypadkach określenia ceny gruntu zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Cały artykuł 37 bardzo szczegółowo opisuje jak maksymalnie utrudnić sprzedaż. Najciekawsze jest to, że podobnie jak w przypadku gruntów rolnych, nikt nie wie jak zastosować nowe przepisy. Nie zostały wydane żadne rozporządzenia, żadne komentarze czy instrukcje.
 

W przypadku, gdy sprzedaży podlegać będzie grunt rolny, który choćby w małym fragmencie zawiera rodzaj użytku określony jako las, pierwokup będzie przysługiwał najpierw Lasom Państwowym, a dopiero po ewentualnej ich rezygnacji, kolejnemu uprawnionemu podmiotowi.
 

Jak będą wyglądały przyszłe umowy sprzedaży gruntów trudno teraz jednoznacznie określić. Skomplikowane zapisy, różnorodność uprawnień i odpowiedzialności chcących zawrzeć transakcje i notariusza sporządzającego umowę w żadnym stopniu nie ułatwią obrotu. Ciekawostką jest porównanie tytułu rozdziału ustawy i brzemienia początkowego przepisu, które pozostają ze sobą w sprzeczności. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa sprowadzono do ingerencji w transakcje niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu. Przepisy ustawy o lasach dotyczyć będą wielu przypadków, często nawet nieruchomości zabudowanych w miastach, bowiem do tej pory posiadanie w ewidencji użytku określonego jako las nie stanowiło większego problemu.

Cóż teraz? Pozostaje tylko czekać na rozwój wydarzeń i obserwować...bo zrozumieć w żaden sposób się nie można.

Materiał udostępniony za zgodą PFRN z : http://domy.fagora.pl/nowa-ustawa-o-lasach.html

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38163