Weryfikacja pośrednika lub zarządcy
Niedziela 26.03.2023

Weryfikacja pośrednika lub zarządcy
Minęło ponad półtora roku od uruchomienia Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości coraz częściej wpływają zapytania od klientów, którzy w rejestrze szukają informacji o pośrednikach i zarządcach nieruchomości.
 
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła Centralny Rejestr PFRN 20 grudnia 2013 roku. Jest on integralną częścią systemu nadawania licencji zawodowych PFRN i odpowiedzią Federacji na deregulację zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku. Osoby, które chcą uzyskać licencję Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości, muszą spełnić wymagania regulaminu nadawania licencji i dobrowolnie przyjąć na siebie zobowiązania, wynikające z Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości. Kodeks przyjęty przez PFRN został oparty na Europejskim Kodeksie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości zatwierdzonym przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI. Dokument definiuje profesję pośrednika i zarządcy nieruchomości, określa zakres czynności zawodowych oraz formułuje relacje z klientami.
 
Osoby z licencją PFRN posiadają własny profil w Centralnym Rejestrze PFRN (www.rejestr.pfrn.pl). Federacja kładzie nacisk na to, aby pośrednicy i zarządcy przekazywali dane o sobie oraz o zakresie świadczonych usług. Szczególnie istotna jest informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę – pośrednika w obrocie nieruchomościami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Jest to jedyny, poza koniecznością zawarcia umowy pośrednictwa w formie pisemnej, wymóg, który pozostał w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niestety bez określenia restrykcji w przypadku nie wypełnienia tego obowiązku. W celu wyeliminowania możliwie jak największej ilości informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, PFRN wyrywkowo je weryfikuje. 
 
Do PFRN wpływają pytania od klientów, którzy nie znaleźli w Rejestrze pośrednika, z którym chcą podpisać umowę lub nawiązali kontakt. Pytający proszą o zweryfikowanie osób, które posługują się numerem licencji w umowie pośrednictwa lub podają go na stronach internetowych. Pytają z jakiego powodu nazwisko danego pośrednika czy zarządcy nie figuruje w Rejestrze. 
 
W przypadku, gdy pytanie dotyczy osoby, która nie posiada licencji PFRN informujemy, że w Centralnym Rejestrze PFRN zamieszczane są dane tylko tych pośredników i zarządców nieruchomości, którzy dobrowolnie zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu etyki PFRN, uznając jednocześnie, że wpis podnosi wiarygodność co do ich profesjonalizmu i odpowiedzialności wobec klientów za jakość świadczonych usług. Informujemy również, że - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym - licencje nadawane przez państwo w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami straciły swoja ważność z dniem 1.01.2014 roku. Takich zapytań wpływa do PFRN bardzo dużo, czasami jest ich nawet kilka dziennie. Średnio w miesiącu wpływa kilkanaście ale w niektórych miesiącach nawet kilkadziesiąt.
 
Zdumiewającym jest fakt, że w wielu przypadkach zapytania takie napływają do PFRN już po zawarciu umowy pośrednictwa czy zarządzania, najczęściej w momencie kiedy klient zaczyna mieć wątpliwości do profesjonalnego postępowania pośrednika czy zarządcy. W takich sytuacjach próbę weryfikacji należy uznać za mocno spóźnioną. Wtedy można jedynie badać czy pośrednik lub zarządca prawidłowo wywiązuje się z zawartej umowy.
 
Do PFRN wpływają również skargi. Jak do tej pory wszystkie dotyczyły osób, które nie posiadają licencji PFRN. W tych przypadkach PFRN nie jest uprawniona do badania zasadności podnoszonych zarzutów. Może jedynie zawiadomić skarżącego o przyczynach uchylenia się od zajęcia stanowiska i poinformować o drodze dochodzenia ewentualnych roszczeń. Niestety, z uwagi na ich rodzaj, jest to najczęściej droga sądowa, a niekiedy, na szczęście sporadycznie, koniecznym zdaje się złożenie zawiadomienia w Prokuraturze. 
 
Tworząc w drugiej połowie 2013 roku Centralny Rejestr PFRN mieliśmy nadzieję, że stanie się on w Polsce podstawowym źródłem informacji dla klientów, którzy chcą skorzystać z usług pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami. Biorąc pod uwagę ilość zapytań wpływających do PFRN oraz statystyki Rejestru, możemy powiedzieć, że nadzieje w dużej mierze się spełniły. Teraz pozostaje jednie pracować nad ugruntowaniem i utrzymaniem tej sytuacji.
 
 
Materiał udostępniony za zgoda PFRN z http://www.fagora.pl/weryfikacja-po%C5%9Brednika-lub-zarz%C4%85dcy.html

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38249