CÓŻ TO BYŁO ZA SZKOLENIE...
Niedziela 26.03.2023

 
CÓŻ TO BYŁO ZA SZKOLENIE…

W dniu 16 października br część naszych członków uczestniczyła w szkoleniu Podział nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 518).

Prowadzący poruszył bardzo szeroką tematykę, nie tylko związaną z podziałami nieruchomości, ale także kwestie związane z opłatami za wydawanie zaświadczeń, czy nawet opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, co jest związane z pozwoleniem na budowę.

Wśród tematów omówiono:

I. Rodzaje i cel podziałów nieruchomości
1. Pojecie nieruchomości i działki gruntu
- definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami
- definicje w Kodeksie cywilnym
- definicje w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
- definicje w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Podział cywilny
3. Podział ewidencyjno – geodezyjny
4. Podział do korzystania
II. Podział nieruchomości rolnych i leśnych
1. Podział bez decyzji administracyjnej
2. Podział z decyzją administracyjną
3. Podziały warunkowe, dostęp do drogi publicznej.
III. Podział nieruchomości na terenach objętych mpzp i terenach objętych obowiązkiem sporządzenia mpzp 
IV. Podział nieruchomości na terenach dla których nie opracowano mpzp
1. Podział zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Podział niesprzeczny z przepisami odrębnymi
3. Podział budynku
4. Podział nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
V. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
VI. Procedura administracyjna w sprawie o podział nieruchomości
1. strona w postępowaniu podziałowym, dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o podział,
2. podział na wniosek,
3. podział z urzędu
4. podział w sprawach o zwrot nieruchomości,
5. podział pod drogi publiczne - istniejące i projektowane 
6. połączenie nieruchomości w celu ich ponownego podziału
VII. Opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu jej podziału oraz scalenia i ponownego podziału 

Prowadzący skupiał swoja uwagę na ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. Przytaczał wiele praktycznych przykładów związanych z wydawaniem decyzji czy składanych wniosków w zakresie różnych spraw.

Szkolenie było bardzo praktyczne, a uczestnicy wyszli wzbogaceni o szereg kwestii i zmian, które w przeciągu ostatnich miesięcy zostały wprowadzone.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38250