NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CZŁONKÓW RSPON
Niedziela 26.03.2023

 Uchwała nr 01/01/2014

Zarządu RSPON z dnia 09.01.2014 r.

  § 1

Na podstawie § 21 Statutu RSPON Zarząd RSPON postanawia zwołać Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków  w dniu 13 lutego 2014 roku w sali szkoleniowej Banku Pekao S.A. przy ul. Solarza 13a w Rzeszowie.

 § 2

Walne Zebranie zwołuje się w I terminie na godzinę 1700, a w razie braku kworum na godzinę 1730 w II terminie.

 

WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

RZESZOWSKIEGO STOWARZSZENIA POŚREDNIKÓW

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Rzeszów 13 LUTEGO 2014 r.

W związku z Uchwałą nr  01/01/2014 Zarządu RSPON z dnia 9 stycznia 2014 r. na podstawie § 21 ust. 2 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków RSPON na dzień 13 lutego 2014r. w sali szkoleniowej Banku Pekao S.A. przy ul. Solarza 13a w Rzeszowie, według poniższej propozycji porządku obrad. Na podstawie § 31 ust. 3 Walne Zebranie zwołuję w pierwszym terminie o godz. 17:00 lub w razie braku kworum w drugim terminie o godz. 17:30.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Wybór Prezydium Zebrania.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON.

5.   Wybór Komisji

-        Mandatowo - Skrutacyjnej

-        Wnioskowej

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

7.   Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres czerwiec 2013r.  do styczeń 2014 roku.

8.   Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2013 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej w roku 2014.

9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2013r.  do styczeń 2014 roku.

12.              Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.

13.              Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres - czerwiec 2013r.  do styczeń 2014 roku,

- udzielenia absolutorium Zarządowi RSPON za czerwiec 2013r.  do styczeń 2014 roku,

- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2013,

- przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2013 oraz źródeł pokrycia strat z lat ubiegłych,

- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON,

- przyjęcie nowego statutu RSPON zgodnie z przepisami ustawy o Gospodarce Nieruchomościami obowiązującej od dnia 01.01.2014r

- Przyjęcie nowego Kodeksu Etyki,

- uchwała w zakresie zwolnienia Zarządu RSPON z opłat członkowskich na rzecz RSPON w zamian za zaangażowanie w pracę na rzecz RSPON

- wybór nowych władz RSPON.

14.              Wybór nowych władz RSPON na kadencję 2014-2016

ZARZĄD:

-         Prezes Zarządu

-         Wiceprezes Zarządu

-         Członek Zarządu

-         Członek Zarządu

-         Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

-         Przewodniczący

-         Sekretarz

-         Członek

19.              Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

20.              Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.

21.              Zakończenie obrad.

Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji w RSPON.

Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.

 

Rzeszów, dn. 13 stycznia 2014 r.

 

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu telefonicznie pod nr tel. (17) 852 37 84  lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38166