Ważna informacja w sprawie ubezpieczeń OC na 2014 rok
Niedziela 26.03.2023

 Szanowni Państwo,

 

niestety do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że zostały podpisane i oczekują na publikację. Spodziewamy się tej publikacji lada moment, w związku z tym zapraszamy do systemu transakcyjnego frontin.pl w poniedziałek, 23.12.2013 r.

 

 

Znając treść projektów Rozporządzeń i znowelizowanej Ustawy o gospodarce nieruchomościami chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

1.      zgodnie z Ustawą pośrednik/zarządca ma obowiązek zawierania umów z klientami na piśmie (pod rygorem nieważności) i ma obowiązek ubezpieczeniowy; to wszystko, co wiemy o zderegulowanym pośredniku/zarządcy

2.      czynności pośrednictwa/zarządzania określać będzie umowa pośrednictwa/zarządzania, obligatoryjnie zawierana na piśmie; umowę zawiera podmiot świadczący usługę pośrednictwa/zarządzania (prowadzący działalność w tym zakresie); przypominamy, że odpowiedzialność wobec klienta ponosi ZAWSZE STRONA UMOWY i nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując, że powierzyła jej wykonanie komuś innemu (nawet profesjonaliście); jest to ogólna zasada kodeksu cywilnego, dotycząca odpowiedzialności cywilnej kontraktowej

3.      od 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC przestaje być ubezpieczeniem zawodu, a staje się ubezpieczeniem działalności gospodarczej, ponieważ pośrednikiem/zarządcą jest ten, kto prowadzi działalność, a nie ten, kto faktycznie wykonuje czynności

4.      skoro obowiązek ubezpieczenia dotyczy podmiotu, obejmie:

·      osoby fizyczne wykonujące czynności pośrednictwa/zarządzania w ramach prowadzonej działalności,

·      osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo/zarządzanie jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);

·      wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia)

5.      minimalne sumy gwarancyjne nie uległy zmianie, jednak zwracamy uwagę na kwestię wyboru wyższej sumy gwarancyjnej - teraz suma dotyczy całej firmy, a nie osoby fizycznej

 

Co to oznacza w praktyce?

jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w dniu 31.12.2013 r.:

- nowe ubezpieczenie obowiązkowe potrzebujesz, jeśli będziesz pośrednikiem/zarządcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa/zarządzania)

- jeśli jesteś osobą zatrudnianą przez taki podmiot (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej), traktowany będziesz jako osoba pracująca pod nadzorem (patrz niżej) i jako taka osoba będziesz objęty jego ubezpieczeniem obowiązkowym

- jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego; w Twoim przypadku proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego od dnia 31.12.2013 jeszcze jako osoba licencjonowana; skoro umowy zawarte na dotychczasowych warunkach obowiązują do końca swojego okresu ubezpieczenia, zyskasz ochronę na znanych Ci zasadach bez oczekiwania na publikację RozporządzeńW celu złożenia wniosku i zawarcia ubezpieczenia zapraszamy do serwisu:https://frontin.pl/oc-obowiazkowe-posrednikow-nieruchomosci

 

jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada ubezpieczenie dobrowolne:

- od 2014 r. masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe,

- Twoje ubezpieczenie dobrowolne należałoby tak zmodyfikować, aby stało się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe (dzięki temu zapewnisz sobie ochronę na wyższą sumę gwarancyjną – w systemie ubezpieczenia obowiązkowego wysokie limity będą raczej trudno osiągalne); konieczne jest usunięcie z niej wyłączenia w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego

 

jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie posiada ubezpieczenia dobrowolnego lub Twoje ubezpieczenie kończy się z dniem 31.12.:

- od 2014 masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe

 

jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w trakcie 2014 r.:

- Twoje ubezpieczenie, mimo że zostało zawarte na „starych warunkach”, zachowuje ważność do końca okresu ubezpieczenia (gwarantują to przepisy przejściowe w Rozporządzeniach)

 

jeśli jesteś pracownikiem - osobą pracującą pod nadzorem:

- jeśli pośrednik/zarządca wykonuje czynności pośrednictwa/zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób, zatem nie potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego,

- ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, ale nie Twoją odpowiedzialność – odpowiadać będziesz:

a) jako pracownik etatowy wobec swojego pracodawcy do wysokości 3 pensji (art. 119-120 Kodeksu pracy),

b) jako zleceniobiorca wobec zleceniodawcy do pełnej wysokości szkody

 

jeśli jesteś podwykonawcą (wykonujesz czynności na zasadzie współpracy):

- oznacza to, że prowadzisz własną działalność jako odrębny podmiot (jesteś pośrednikiem/zarządcą) i przez ubezpieczycieli nie będziesz traktowany jako osoba pracująca pod nadzorem, zatem potrzebujesz własnej polisy obowiązkowej

 

Zespół SAGA Brokers

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38203