KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Niedziela 26.03.2023

 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

PREAMBUŁA

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.

 

Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami  i zarządców nieruchomości.

 

Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

 

DEFINICJE

§ 1       1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zwanym dalej Pośrednikiem, jest            osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania     przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości,  w tym:

    1. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
    2. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
    3. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
    4. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

      2. Zarządcą nieruchomości, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca      zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:

a.      zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

b.      zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

c.       zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

d.      bieżące administrowanie nieruchomością;

e.      utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

f.        uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

      3. „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze         własnościowe prawo do  lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające        z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i         domu jednorodzinnego.

4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

 

ZASADY OGÓLNE

§ 2.      Pośrednik/zarządca wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz     profesjonalizmem.

§ 3.      Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów       prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla           zawodowego charakteru tych działalności.

§ 4.      Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do             prawidłowej obsługi klientów.

§ 5.      Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza             zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na     współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.

§ 6.      Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w             szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

 

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7.      Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę,    wyznanie, płeć lub pochodzenie.

§ 8.      Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do     zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi        pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej            zawodowo.

§ 9.      Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi       pośrednictwa/zarządzania.

§ 10.    W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i          rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.

§ 11.    Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich           interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

§ 12.    Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela            jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie       pośrednictwa/zarządzania.

§ 13.    Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i           zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.

§ 14.    Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności   pośrednictwa.

§ 15.    Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych             innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania        powierzonego zarządcy przez klienta.

§ 16.    Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody       klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.

§ 17.    Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności          pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem          czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak    również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania         usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

 

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

 

§ 18.    Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 19.    Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/             zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.

§ 20.    Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami,       które mogłyby naruszyć interesy klienta.

§ 21.    Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.

§ 22.    Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić         moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.

§ 23.    Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk           szkodzących klientom.

 

 

 

Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.  

 

Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013 roku.  

 

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku  

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38148